U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Breadcrumb

Մեր մասին

Description

2002թ.-ին LEP.gov կայքը  ստեղծվեց Սահմանափակ անգլերենի միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի (LEP) կողմից: LEP.gov-ին հովանավորում է Դաշնային կոորդինացիայի և Համապատասխանության բաժինը (FCS)՝ ըստ  Միացյալ Նահանգների Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական իրավունքների բաժնի:

Մեր առաքելությունը

LEP.gov-ի առաքելությունն է՝ ռեսուրսներ ու տեղեկատվություն տարածելու միջոցով օգնել ընդլայնել և կատարելագործել անգլերենի սահմանափակ կարողություններ ունեցող անձանց համար լեզվական օգնության ծառայությունները`ըստ դաշնային օրենսդրության:

Ինչպես բողոք ներկայացնել

Եթե դուք կամ ձեզ ծանոթ մեկը ազգային ծագման խտրականության է ենթարկվում անգլերեն լեզվով հաղորդակցվելու սահմանափակ ունակության պատճառով, ապա կարող եք բողոք ներկայացնել ՝ սեղմելով ստորև նշված հղման վրա:

Տեղեկատվություն՝ ըստ թեմայի

Եթե ցանկանում եք լրացուցիչ տեղեկություններ ստորև նշված թեմաներից որևէ մեկի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել FCS-ին էլեկտրոնային փոստի LEP@usdoj.gov հասցեին կամ զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 202-307-2222:

Համայնքների վրա հիմնված խմբավորումներ (Անգլերենով)

Կրթություն (Անգլերենով)

Արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածություն (Անգլերենով)

Գործադիր հրաման 13166 (Անգլերենով)

Հաճախ տրվող հարցեր (FAQs) (Անգլերենով)

Բնակարանով ապահովել (Անգլերենով)

Ներգաղթ (Անգլերենով)

Բանավոր թարգմանություն (Անգլերենով)

Աշխատանք և զբաղվածություն (Անգլերենով)

Լեզվի մուտքի պլանավորում (Անգլերենով)

LEP տվյալների և քարտեզի հավելված (Անգլերենով)

Հասարակության առավելությունները և առողջությունը (Անգլերենով)

Պետական և տեղական ինքնակառավարում (Անգլերենով)

Պետական դատարաններ (Անգլերենով)

Թարգմանություն (Անգլերենով)

Փոխադրում (Անգլերենով)

Տեսանյութեր (Անգլերենով)